CONDIŢII GENERALE PENTRU LIVRAREA DE PRODUSE v1

Valabile începând cu 01.10.2023

Terminologie. Obiect şi scop

 1. Prezentele condiții generale privind livrarea de produse și servicii pentru agricultură (în continuare denumite pe scurt “CG AEB v1”) stabilesc regulile aplicabile raporturilor juridice şi comerciale între Agro Excel Balkans  S.R.L., societate comercială cu sediul în București, Str. Teodosie Rudeanu Nr. 49A, Etaj 1, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/ 9833/ 2016, având Cod unic de înregistrare (CUI) 36336886 (în continuare denumită AEB) şi producătorul agricol care achiziționează produsele și serviciile (în continuare denumit “Cumpărător”), atât anterior cât şi după încheierea unui contract de vânzare.

2. Contractul de vânzare are ca obiect următoarele tipuri de produse şi servicii, nominalizate generic și care vor fi denumite aici PRODUSE:

 • Semințe (material de însămânțare)
 • ÎngrășămintePesticidePlata contravalorii asigurării culturilor Agricole
 • Servicii pentru agricultură, inclusiv dar fără a se limita la serviciul de monitorizarea culturilor cu ajutorul imaginilor satelitare, prelevarea și analizarea probelor de sol, furnizarea de informații despre piețele de cereale, etc.

3. AEB își asumă să furnizeze PRODUSELE în limita disponibilității acestora (din punct de vedere sortimental şi cantitativ), numai pe baza contractelor de vânzare încheiate cu CUMPĂRĂTORII şi numai în condițiile în care CUMPĂRĂTORUL declară şi garantează că:

 • PRODUSELE furnizate sunt necesare înființării culturilor sale agricole pentru recoltele ce vor fi produse în anul agricol în care au fost livrate PRODUSELE şi
 • Culturile vor fi înființate pe terenurile deținute de acesta pe baza unui titlu valabil şi
 • PRODUSELE nu vor fi utilizate în alt mod,

aceste garanții fiind esențiale pentru încheierea contractului.

4. Prin semnarea contractului de vânzare, Cumpărătorul aderă necondiționat la prezentele CG AEB v1 şi implicit își asumă aceste garanții. Nerespectarea acestor obligații de către Cumpărător constituie una din situațiile de reziliere de drept a contractului de vânzare, în condițiile art.1553 din Codul civil şi dă dreptul AEB să solicite astfel încetarea contractului.

Limita de credit

5. AEB va conveni prin contractul de vânzare o limită maximă a valorii inputurilor ce vor fi furnizate pe durata de valabilitate a acestuia, denumită generic “limită de credit”. 

6. Limita de credit va fi acordată de AEB în urma unei evaluări făcută Cumpărătorului din punct de vedere al riscului de credit, pe baza documentelor prezentate de acesta. În acest scop, AEB poate solicita Beneficiarului să furnizeze informaţii şi documente, cum ar fi, dar fără a se limita la:

 • Copie CI – administrator sau reprezentant legal
 • Copie Apia – culturi și suprafețe
 • Copie Certificat producător (dacă nu există Apia)
 • Acord GDPR Fermier
 • declaraţii ale reprezentanţilor legali din care să rezulte în mod neechivoc faptul că Cumpărătorul nu are datorii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele autorităţilor publice locale sau că nu a primit în ultimul an nicio amendă contravenţională pentru încălcarea obligaţiilor fiscale.
 • Alte documente justificative financiare și juridice, la cererea AEB, daca este cazul

7. AEB îşi rezervă dreptul să refuze încheierea unui contract de vânzare cu limită de credit în oricare din următoarele situaţii:

 • Beneficiarul nu furnizează informaţiile şi documentele necesare evaluării riscului de credit,
 • În urma evaluării, AEB consideră că Beneficiarul prezintă un risc de credit ridicat

8. AEB îşi rezervă dreptul să ajusteze Limita de Credit în mod unilateral, pe întreaga durată de valabilitate a Contractului de vânzare, pe baza unei notificări scrise, noua Limită de Credit urmând a intra în vigoare de la data notificării.  La încetarea contractului limita de credit devine implicit 0 (zero lei).

9. De asemenea, AEB îşi rezervă dreptul să sisteze imediat livrările de Produse în cazul în care soldul dintre facturile pe care le-a emis şi plăţile efectuate de către Cumpărător depăşeşte Limita de Credit.

Preț, Discounturi, Condiții de Facturare și  Plată:

10. Prețurile finale, suma totală datorată în LEI, precum și termenii de plată sunt precizați în Anexele-Comandă.

11. Dacă nu se specifică în alt fel, prețurile comunicate în ofertele AEB sunt prețuri fără TVA.

12. Plata pentru produsele și serviciile livrate de VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTORULUI se efectuează prin una din următoarele modalități:

 • Ordin de plată;
 • Compensarea creanțelor reciproce.

13. Creanțele AEB reprezentând contravaloarea PRODUSELOR furnizate de aceasta, precum şi orice altă sumă datorată de Cumpărător în temeiul oricărui contract de vânzare, inclusiv penalitățile şi daunele-interese de orice natură, vor putea fi compensate de drept cu orice sumă datorată de AEB Cumpărătorului pentru livrări de marfă.

14. Pot fi compensate în acest fel creanțe rezultând şi din alte contracte încheiate între părți.Toate plățile datorate de Beneficiar către oricare dintre societățile afiliate AEB, constatate prin facturile emise de acestea, în baza oricăror altor contracte/ acorduri comerciale/ acte adiționale se vor face prin compensare cu sumele pe care AEB le datorează Cumpărătorului din contractul de vânzare sau prin transfer bancar anterior sau concomitent executării acestuia, la alegerea AEB.

15. Fiecare plată se efectuează cel târziu la termenul de plată în contul bancar al SC AGRO EXCEL BALKANS SRL, IBAN: RO65BTRLRONCRT0641316703 (LEI)

16. Plățile efectuate de CUMPĂRĂTOR vor stinge datoriile în următoarea ordine: penalizări de întârziere, cheltuieli suplimentare și datorii de bază, în funcție de scadența lor, începând cu cele mai vechi.

17. AEB are dreptul de a modifica preţul unitar al PRODUSELOR oricând pe parcursul derulării contractului de vânzare. Preţul produselor deja comandate şi confirmate de AEB nu se va modifica.

18. Cumpărătorul va efectua plata, la termenul de plată agreat prin Contractul de vânzare sau comenzile confirmate de AEB. Locul plății este considerat sediul băncii la care este deschis contul AEB în care se face plata.

19. În cazul în care s-a agreat plata în avans şi Cumpărătorul nu plătește valoarea facturii proforma în termen de 3 zile de la data facturării, Comanda devine nulă la expirarea termenului de plată şi este necesară o altă Comandă.

20. Facturile emise de AEB vor reflecta condiţiile de preţ şi de plată specificate în contractul de vânzare/ comandă.

21. La fiecare livrare a produselor, AEB va emite factura corespunzătoare în care va fi indicată scadenţa plăţii conform comenzii.

22. Dacă facturile nu sunt achitate la scadență, AEB are dreptul să sisteze livrările de PRODUSE fără notificare.

23. În funcție de cultura pentru a căror cultivare sunt necesare produsele, scadențele generale convenite sunt următoarele, dacă nu s-a convenit altfel prin contractul de vânzare:

 • Rapiță (toate produsele) – 31 iulie in anul în care se recoltează cultura pentru care au fost livrate PRODUSELE
 • Grâu (toate produsele) – 31 iulie în anul în care se recoltează cultura pentru care au fost livrate PRODUSELE
 • Orz (toate produsele) – 31 iulie în anul în care se recoltează cultura pentru care au fost livrate PRODUSELE
 • Floarea soarelui (clasică şi cu conținut ridicat de acid oleic, toate produsele) – 30 septembrie în anul în care se recoltează cultura pentru care au fost livrate PRODUSELE
 • Porumb (toate produsele) – 30 septembrie în anul în care se recoltează cultura pentru care au fost livrate PRODUSELE
 • Sorg (toate produsele) – 30 septembrie în anul în care se recoltează cultura pentru care au fost livrate PRODUSELE
 • Soia (toate produsele) – 30 septembrie în anul în care se recoltează cultura pentru care au fost livrate PRODUSELE.

24. În conformitate cu art. 2515 alin. 4 Cod civil, termenul de prescripție a dreptului la acțiune în privința recuperării contravalorii input-urilor este de 5 ani.

25. În vederea garantării executării obligațiilor de plată conform prevederilor prezentului contract, VÂNZĂTORUL are dreptul să solicite și să primească de la CUMPĂRĂTOR o garanție de bună-execuție a contractului care să acopere întreaga valoare creditată de VÂNZĂTOR (Limita de credit), în termen de 5 zile de la data confirmării comenzii de către Vânzător, înainte de livrarea produselor de către Vânzător.

26. Garanția se va constitui prin emiterea unui bilet la ordin în beneficiul Vânzătorului, stipulat „fără protest”, avalizat de reprezentantul legal al CUMPĂRĂTORULUI și va trebui în mod obligatoriu să fie însoțit de o copie a cărții de identitatea a avalistului.

27. Biletul la ordin remis cu titlu de garanție va fi bilet la ordin “în alb”, în sensul ca nu va avea completată rubrica referitoare la data scadenței și suma de plată, ce vor fi completate de către VÂNZĂTOR, în situația în care CUMPĂRĂTORUL nu își îndeplinește obligația de plată a facturilor scadente.CUMPĂRĂTORUL, în calitate de emitent al biletului la ordin, va completa, în conformitate cu înțelegerea părților exprimată în prezentul contract, toate câmpurile de pe biletul la ordin, inclusiv semnătura sa și a avalistului, mai puțin data scadentă și suma, astfel încât biletul la ordin să fie utilizat de către VÂNZĂTOR, în mod efectiv.

28. Pentru a întări calitatea de bilet la ordin în alb, emitentul biletului va menționa, la rubrica “stipulat”, mențiunea “în alb”.Predarea/primirea biletului la ordin se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire.În ipoteza în care CUMPĂRĂTORUL nu își execută corespunzător obligațiile de plată conform contractului și Anexei-Comenzi, VÂNZĂTORUL îl va notifica în scris cu 3 zile înainte, cu privire la introducerea biletului la ordin la plată.În cazul în care biletul la ordin este utilizat de către VÂNZĂTOR, CUMPĂRĂTORUL este obligat ca, în termen de 5 zile de la folosirea acestuia, să prezinte VÂNZĂTORULUI o nouă garanție, potrivit prevederilor prezentului contract.Garanția constituită de biletul la ordin va fi utilizată pentru plata prețului Produselor livrate de VÂNZĂTOR, plata dobânzilor penalizatoare de întârziere acumulate și neplătite de către CUMPĂRĂTOR, cheltuielile, taxele, comisioanele, onorariile suportate de VÂNZĂTOR cu luarea în posesie și vânzarea bunurilor afectate garanției după neîndeplinirea obligației/obligațiilor de către CUMPĂRĂTOR, precum și toate celelalte cheltuieli rezonabile, inclusiv plata oricăror alte taxe suportate pentru executarea garanției și/sau pentru obținerea și menținerea posesiei bunurilor afectate garanției și păstrarea acestora în bune condiții.În situația în care CUMPĂRĂTORUL își achită obligațiile contractuale, VÂNZĂTORUL va restitui biletul la ordin, încheindu-se un proces-verbal în acest sens.

Comandă, Transport și Livrare:

29. Comenzile pot fi primite telefonic de către reprezentantul comercial al AEB, prin e-mail sau chiar și verbal și trebuie să conțină toate elementele necesare executării acestora.

30. AEB va avea obligația să îndeplinească doar comenzile pe care le-a confirmat în scris în mod explicit printr-un e-mail trimis de la adresa de email office@agroexcelbalkans.ro sau altă adresă din domeniul agroexcelbalkans.ro

31. AEB poate accepta comenzile și fără a transmite în scris confirmarea, situație în care părțile convin că acceptarea produselor livrate CUMPĂRĂTORULUI are loc în mod implicit la data semnării avizului de însoțire a mărfii.

32. În cazul în care Produsele sunt livrate direct unui Client al CUMPĂRĂTORULUI, toate detaliile relevante ale acestui Client (numele legal, adresa socială, numele și numărul de telefon al reprezentantului autorizat, precum și adresa de livrare) trebuie să fie comunicate VÂNZĂTORULUI în scris prin email la office@agroexcelbalkans.ro.

33. În cazul în care PĂRTILE nu stabilesc altfel, serviciul de transport al Produselor la depozitul sau sediul CUMPĂRĂTORULUI menționat în Anexa-Comandă, va fi prestat de către AEB sau de către un terț, în numele și pe cheltuiala AEB.

34. AEB își declină orice responsabilitate pentru nerespectarea unor livrări sau furnizări din motive ce nu îi pot fi imputabile: condiții meteorologice nefavorabile transportului, întreruperi ale traficului, lipsa produselor în stoc, etc. Dacă din motive imputabile VÂNZĂTORULUI, datele de livrare sunt întârziate, Cumpărătorul are dreptul de a anula comanda, după acordarea unei perioade de grație de cel puțin 10 zile lucrătoare. Anularea comenzii se va face printr-o notificare scrisă.

35. Nelivrarea sau livrarea cu întârziere a produselor din motive independente de voința Vânzătorului nu dau dreptul Cumpărătorului de a cere daune interese sau de a anula comanda.

36. La livrarea Produselor comandate, persoana considerată autorizată în numele CUMPĂRĂTORULUI trebuie să fie prezentă și să verifice dacă Produsele livrate prezintă orice probleme vizibile de calitate și va semna avizul de livrare. Cumpărătorul sau împuternicitul acestuia confirmă preluarea mărfurilor prin semnarea si ștampilarea avizului sau altui document cu care este livrată marfa, în lipsa ștampilei aceștia vor trece nume, prenume și date BI/CI.

37. Pentru situațiile în care Cumpărătorul preia marfa pe cont propriu, acesta va aviza Vânzătorul, cu 5 zile lucrătoare înainte de data încărcării, astfel:

 • Depozit încărcare;
 • Serie/nr C.I. , CNP delegat;
 • Date auto;
 • Nume/prenume delegat.

Controlul Calității:

38. Cumpărătorul va verifica dacă Produsele prezintă orice probleme vizibile de calitate la livrare, înainte de a semna avizul de livrare. Cumpărătorul poate face reclamații referitoare la defectele ascunse ale Produselor livrate, în termen de 2 zile de la livrare. După această perioadă, Vânzătorul va fi exonerat de orice răspundere pentru reclamațiile ulterioare cu privire la cantitatea, calitatea sau starea ambalajului Produselor livrate.

39. Răspunderea AEB pentru PRODUSELE furnizate este limitată la valoarea acestora. În acest sens, orice garanție oferită de AEB se reduce la garanțiile înscrise pe etichetele si ambalajele PRODUSELOR și care sunt oferite de producător, sau la garanțiile stipulate în Termenii si condițiile de utilizare publicate pe platformele online la care AEB este revânzător/partener (pentru Crop Monitoring https://eos.com/products/crop-monitoring/terms-of-service/?lang=en, https://eos.com/privacy-policy/; pentru Agriportal https://agriportal.ro/termeni-si-conditii-generale-de-utilizare.html).

40. Semințele vândute potrivit prevederilor prezentului contract sunt produse respectând criterii tehnice conforme cu legislația în vigoare în Uniunea Europeană. În cazul producerii vreunui prejudiciu rezultând din neconformitatea semințelor cu certificatele oficiale de calitate sau din orice altă cauză, responsabilitatea Vânzătorului este limitată la restituirea prețului de vânzare a semințelor, excluzând daune-interese sau orice alte sume similare cu titlu de despăgubire.

41. Orice reclamație în legătură cu semințele vândute trebuie transmisă în scris către VÂNZĂTOR în cel mult 15 de zile calendaristice de la data constatării evenimentului. Reclamația trebuie sa fie însoțită de o copie a certificatului de calitate al semințelor.

42. Semințele comercializate de AEB sunt tratate standard cu fungicid sau cu fungicid și insecticid, substanțe chimice periculoase pentru oameni sau animale și nu se pot întrebuința decât pentru însămânțări; o asemenea sămânță nu se poate folosi pentru hrana umană, furaj sau ingredient în producerea alimentelor / hranei pentru animale. În acest sens, AEB nu își asumă răspunderea pentru modul în care sunt folosite aceste semințe de către CUMPĂRĂTOR. În cazul în care CUMPĂRĂTORUL, după achiziționarea semințelor, dorește să aplice un tratament adițional cu insecticid sau alt tratament oarecare, răspunderea pentru consecințele acestei acțiuni revine în exclusivitate CUMPĂRĂTORULUI, inclusiv în ce privește deteriorarea ambalajului original și a etichetelor existente. AEB își asumă responsabilitatea doar pentru semințele furnizate în ambalajele originale și numai până în momentul deschiderii ambalajelor originale de către CUMPĂRĂTOR.

43. Produsele livrate sunt garantate calitativ prin certificat de calitate emis de producător. Achiziționarea unui sac cu semințe nu-i dă dreptul CUMPĂRĂTORULUI să folosească vreo linie parentală găsită în acesta sau orice plantă sau semințe produse din acestea, în scopuri de ameliorare sau cercetare. Descrierile incluse în prezentarea soiurilor și hibrizilor sunt realizate pe baza rezultatelor și a observațiilor obținute în urma testărilor. AEB nu își asumă nicio responsabilitate pentru obținerea unor producții și apariția unor caracteristici diferite față de cele descrise, întrucât condițiile pedoclimatice și tehnologice pot varia de la o unitate de producție la alta.

44. AEB nu garantează pentru viciile apărute din culpa CUMPĂRĂTORULUI, de pildă prin utilizarea inadecvată sau neconformă. CUMPĂRĂTORUL este obligat să respecte normele cu privire la depozitarea produselor, precum și normele tehnice cu privire la utilizarea produselor, dar și termenele de valabilitate ale acestora. În caz contrar VÂNZĂTORUL nu are posibilitatea de a rezolva reclamațiile.

45. GARANTIE SERVICII CROP MONITORING by EOS

Produsele sunt furnizate „așa cum sunt” sau „AS IS”.

CUMPARATORUL este singur responsabil pentru a determina dacă Produsele CROP MONITORING SI CROP MONITORING PLUS satisfac nevoile lui specifice, pentru instalarea software-ului Produsului CROP MONITORING și pentru rezultatele obținute. PRODUSELE CROP MONITORING SI CROP MONITORING PLUS (INCLUSIV ORICE SOFTWARE) SUNT FURNIZATE „CA ATARE” FĂRĂ GARANȚIE. NU EXISTĂ ALTE GARANȚII EXPRIMATE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN SCOP ANUME ȘI AEB DECLARĂ EXPRES NULE ASEMENEA GARANȚII PRIVIND ORICE PRODUSE VÂNDUTE ÎN CADRUL PLATFORMEI CROP MONITORING by EOS. În niciun caz, AEB nu va fi responsabil pentru orice pierdere de profit sau alte daune comerciale, inclusiv, dar fără a se limita la orice daune speciale, indirecte sau care survin pe cale de consecință, chiar dacă AEB ar fi fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. RESPONSABILITATEA AEB REZULTATĂ ÎN ACEST ACORD NU VA DEPĂȘI NICIODATĂ CUANTUMUL SUMEI PLĂTITE PENTRU PRODUS. EOS își rezervă dreptul de a modifica politica de garanție prevăzută în garanția limitată cuprinsă în Termeni și politici în orice moment, fără o notificare prealabilă și fără răspundere față de AEB sau orice altă persoană, inclusiv CUMPĂRĂTORUL, care achiziționează produsul în condițiile stipulate de EOS în pagina https://eos.com/products/crop-monitoring/terms-of-service/?lang=en și https://eos.com/privacy-policy/

Depozitare și Manipulare:

46. CUMPĂRĂTORUL este de acord să respecte toate instrucțiunile de depozitare prevăzute aici și pe etichetele produselor.

47. Părțile admit prin prezenta că Produsele (îndeosebi îngrășăminte chimice și organice pentru aplicare foliară, alte produse ambalate, în formă lichidă sau formulate ca suspensie sau emulsie concentrată) pot fi depozitate în condiții de siguranță doar în intervalul de temperatură cuprins între 5 și 30 grade Celsius.

48. Depozitarea produselor la temperaturi sub 5 grade Celsius crește în mod semnificativ șansa formării de cristale, ceea ce face produsele dificil sau imposibil de utilizat. Vânzătorul își declină orice răspundere pentru daunele la adresa produselor cauzate de condițiile de depozitare în afara intervalului de temperatură recomandat. Vânzătorul își declină orice răspundere pentru daunele la adresa produselor cauzate de condițiile de depozitare sau de utilizare neadecvate sau improprii.

Obligațiile Vânzătorului:

49.De a vinde Produsele contractate la preturile stabilite în Anexa-Comandă (și în toate Anexele-Comenzi următoare),

50. De a transmite CUMPĂRĂTORULUI confirmarea comenzii în termen de maxim 48 de ore de la recepționarea acesteia

51. Prin confirmarea Comenzii, VÂNZĂTORUL va indica locul livrării, perioada de livrare și termenul de plată (unde este cazul) în funcție de mărimea comenzii, de garanțiile pe care CUMPĂRĂTORUL le-a constituit și de gradul de acoperire a limitei de credit acordate. 

52. de a livra CUMPĂRĂTORULUI PRODUSELE în termenul indicat în confirmarea comenzii, după îndeplinirea de către CUMPĂRĂTOR obligației de plată conform Anexei-Comenzi, împreună cu avizele de livrare și alte documente prevăzute de lege

53. de a transmite CUMPĂRĂTORULUI acordul de multiplicare pentru speciile, soiurile și cantitățile stabilite în contract. Cantitățile de semințe C1 care pot fi comercializate de CUMPĂRĂTOR în anul următor vor fi stabilite de reprezentantul deținătorului soiului pe de o parte și AEB împreună cu un reprezentant al CUMPĂRĂTORULUI pe de altă parte, în urma evaluărilor care vor fi făcute în câmp.

54. de a emite o factură CUMPĂRĂTORULUI în condițiile legii.

55. după Livrare VÂNZĂTORUL nu are nicio responsabilitate asupra Produselor; o factură va fi emisă CUMPĂRĂTORULUI, iar CUMPĂRĂTORUL își asumă responsabilitatea pentru plata facturii.

Obligațiile Cumpărătorului:

56. De a cumpăra Produsele Contractate la preturile stabilite în Comanda Client și în orice Comenzi suplimentare la Contractul de vânzare,

57. În cazul cumpărării de semințe categorie biologică Bază, CUMPĂRĂTORUL are obligația de a executa toate verigile tehnologice specifice care să garanteze obținerea de semințe C1 la nivelul calității cerut de normele în vigoare. Pentru aceasta, va ține legătura în permanență cu Inspectoratul Teritorial pentru Controlul Calității Semințelor și al Materialului Săditor și va executa întocmai măsurile indicate de inspectorul aprobator. CUMPĂRĂTORUL este singur responsabil pentru calitatea semințelor C1 produse și vândute, care trebuie să respecte normele în vigoare. VÂNZĂTORUL nu poate fi făcut răspunzător pentru eventualele litigii rezultate ca urmare a slabei calități a semințelor C1 produse și vândute de CUMĂRĂTOR, rezultate din multiplicarea semințelor Bază cumpărate conform prezentului contract.

58. de a plăti toate sumele facturate în condițiile convenite în aceasta, de a prelua livrarea Produselor comandate

59. de a respecta toate instrucțiunile de depozitare date de către VÂNZĂTOR.

60. de a constitui o garanție, reprezentată de un bilet la ordin, la vedere, “în alb”, stipulat „fără protest”, avalizat de reprezentantul legal al Cumpărătorului, la cererea VÂNZĂTORULUI și în condițiile prezentului contract

61. În cazul în care CUMPĂRĂTORUL nu plătește orice sumă facturată în perioada de scadență adecvată ca urmare a prezentului contract, VÂNZĂTORUL poate suspenda imediat toate livrările restante, fără limitarea oricăror altor mijloace de acțiune, orice sume care sunt datorate de CUMPĂRĂTOR VÂNZĂTORULUI pentru alte livrări sau din orice alt motiv devenind imediat plătibile.

Declarația Cumpărătorului privind Statutul Juridic:

62. CUMPĂRĂTORUL declară că, după cunoștințele sale de la data la care este încheiat contractul de vânzare, nu se află în procedură de reorganizare, lichidare, faliment, separare sau dizolvare. În cazul în care apare o astfel de situație după semnarea contractului, CUMPĂRĂTORUL se obligă să informeze VÂNZĂTORUL în scris în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la apariție, astfel încât VÂNZĂTORUL să își declare, să își susțină și să își asigure drepturile sale de creditor față de entitatea (entitățile) apărute după această situație.

Încetarea contractului. Răspunderea contractuală

63. La data la care contractul încetează prin reziliere unilaterală, toate sumele datorate devin exigibile și vor fi purtătoare de dobânzi și/sau penalități.

64. Contractul poate înceta și în următoarele condiții:

 • acordul scris al Părților;
 • declararea falimentului uneia din Părțile contractante;

65. Vânzătorul are dreptul de a rezilia Contractul în situația în care CUMPĂRĂTORUL nu își îndeplinește, își îndeplinește în mod defectuos sau cu întârziere una sau mai multe din obligațiile sale prevăzute în Contract și nu remediază acest lucru în termen de 10 (zece) zile de la data când a primit notificarea VÂNZĂTORULUI in acest sens.

66. În situația în care CUMPĂRĂTORUL nu transmite dovada de remediere a obligației încălcate în termenul de mai sus, Contractul încetează de drept și fără alte formalități sau intervenția unei instanțe la finele celei de-a 10 (zecea) zi de la data primirii notificării transmise de VÂNZĂTOR conform celor menționate mai sus, iar VÂNZĂTORUL are dreptul de a proceda la executarea garanțiilor date de Cumpărător in temeiul Contractului în vederea recuperării prejudiciilor pe care le-a suferit.

67. În cazul în care declarațiile și garanțiile date de către CUMPĂRĂTOR sunt incorecte, incomplete sau au fost date cu intenția de a-l induce în eroare pe VÂNZĂTOR, acesta din urmă are dreptul de a solicita direct rezilierea de plin drept a contractului, fără a mai continua livrările sau a mai onora comenzile deja plasate, după caz, procedând și la executarea garanțiilor Contractuale în vederea recuperării prejudiciilor pe care le-a suferit.

68. La încetarea Contractului, din orice motive, toate drepturile acordate CUMPĂRĂTORULUI sau rezultate din Contract vor înceta, iar VÂNZĂTORUL nu va mai avea nicio obligație sa livreze vreo cantitate de Produse CUMPĂRĂTORULUI de la data transmiterii notificării de încetare a Contractului.Încetarea Contractului din orice motive nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. Prevederile de mai sus nu înlătură răspunderea părții care, în mod culpabil a cauzat încetarea Contractului.

69. Penalizare pentru plata cu întârziere:  În caz de întârziere la plată, CUMPĂRĂTORUL datorează penalități în cuantum de 0,5% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere, în conformitate cu toate condițiile de plată aferente stabilite în Anexa-Comandă plus o penalitate de 10% din suma datorată la momentul depășirii scadenței agreate conform Anexei-Comenzi.

70. Omisiunea de a factura penalităţile nu echivalează cu renunţarea de către AEB la solicitarea acestora.Părțile au stabilit de comun acord că penalitățile de întârziere pot depăși cuantumul sumei datorate și neachitate.

71. Suplimentar, VÂNZĂTORUL păstrează dreptul să nu mai acorde niciun discount referitor la Produsele livrate în cazul în care CUMPĂRĂTORUL întârzie plata facturilor, chiar dacă aceste discounturi sunt convenite și confirmate in Anexele-Comenzi.

Forță majoră:

72. În caz de “forță majoră”, inclusiv (dar fără limitare) dezastre naturale, incendii, explozii, epidemii, acte de război, răscoală sau cerință de urgenta națională, Părțile pot întârzia îndeplinirea obligațiilor lor contractuale și nu sunt răspunzătoare pentru orice pierderi sau daune care rezultă din acestea. Partea care invocă forța majoră va informa imediat cealaltă parte și va lua toate măsurile necesare pentru limitarea consecințelor evenimentului relevant. Situațiile determinate de secetă, inundații, grindină, ploi prelungite, nu sunt considerate evenimente de forță majoră.

Confidențialitate

73. Toate informațiile furnizate de către VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTORULUI cu privire la afacerile sale sau la aspectele care privesc obiectul Contractului, vor fi tratate ca strict confidențiale, cu excepția situațiilor în care se prevede în mod expres altfel.

74. CUMPĂRĂTORUL se angajează să păstreze, in orice moment, în timpul și după încetarea Contractului, caracterul confidențial al informațiilor furnizate de către VÂNZĂTOR în conformitate cu prezentul Articol astfel încât sa nu-l prejudicieze pe VÂNZĂTOR.

75. Aceasta prevedere nu va împiedica dezvăluirea informațiilor confidențiale în conformitate cu legea aplicabilă, precum și dezvăluirea informațiilor confidențiale care devin publice, sau care sunt obținute de la o terță persoană, care are dreptul să le facă publice.

Notificări

76. Toate notificările și alte comunicări care sunt necesare sau permise a fi transmise conform prezentului Contract se vor face în scris și se va considera că au fost transmise în mod legal dacă s-au trimis personal sau prin scrisoare recomandată (cu confirmare de primire) sau prin fax, sau email cu confirmare de primire.

77. Notificările vor fi trimise Părții respective la adresele menționate în cadrul acestui Contract sau la adresa schimbată și comunicată ulterior de Părți (dacă va fi cazul).

Date de contact:

Pentru VÂNZĂTOR:

Persoană de contact: Stelian Folică

email: stelian.folica@agroexcelbalkans.ro

Telefon: +40(740)112759

Fax: +40 31 069 9604

Legea Aplicabilă, Jurisdicție și Litigii:

78. Aceste CONDITII GENERALE și contractele încheiate în baza lor vor fi reglementate de și interpretate în conformitate cu legislația României. Posibilele litigii vor fi soluționate pe cale amiabilă de către părți, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de instanțele competente de pe raza localității unde își are sediul VÂNZĂTORUL.

Clauze finale

79. CUMPĂRĂTORUL nu poate ceda unui terț drepturile și obligațiile sale stabilite prin contractul de vânzare fără consimțământul prealabil scris expres al VÂNZĂTORULUI.

80. VÂNZĂTORUL poate ceda unui terț drepturile și obligațiile sale stabilite prin contractul de vânzare fără consimțământul prealabil scris expres al CUMPĂRĂTORULUI. În cazul transferului drepturilor de creanță către un terț, VÂNZĂTORUL va notifica cumpărătorul în scris imediat ce acest transfer a avut loc.